1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen nagelstudio Floranails en een cliënt waarop nagelstudio Floranails deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen nagelstudio
Nagelstudio Floranails zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De nagelstudio zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over ?nanciële consequenties van de
wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken
Een afspraak die telefonisch, in de studio of per e-mail gemaakt zijn, is bindend. Er wordt namelijk tijd voor de cliënt gereserveerd.

De cliënt moet verhindering voor een afspraak dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak melden aan nagelstudio Floranails middels bekend telefoonnummer zoals genoemd op de website; www.floranails.nl. of per e-mail; info@floranails.nl.

Afspraken kunnen niet verzet of geannuleerd worden per SMS

Bovenstaande punten gelden ook indien de cliënt een andere behandeling wenst dan is afgesproken.

Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, rekent nagelstudio Floranails 50% van het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling aan de cliënt. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt, mag nagelstudio Floranails de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken bedrag berekenen. Nagelstudio Floranails moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Betaling
Nagelstudio Floranails vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in nagelstudio Floranails. Nagelstudio Floranails vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de studio. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen. Dit kan zowel contant, per pin of via overboeking.

5. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet nagelstudio Floranails vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de nagelstudio aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Nagelstudio Floranails neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op een klantenkaart.

Nagelstudio Floranails behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De nagelstudio zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6. Geheimhouding
Nagelstudio Floranails is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld
of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de nagelstudio verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid
Nagelstudio Floranails is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat nagelstudio Floranails is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Nagelstudio Floranails is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de studio.

9. Garantie
Nagelstudio Floranails geeft de cliënt 1 week  (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten.
Deze garantie vervalt indien:
• De cliënt de kunstnagels heeft laten onderhouden
door een andere nagelstudio.
• De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.
• De cliënt de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken / afgetrokken.
• De cliënt andere producten dan de door de nagelstudio geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de kunstnagels.
• De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de
kunstnagels, zoals beschreven in de adviesfolder,
niet heeft opgevolgd.
• De cliënt het advies om medische hulp te zoeken
niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
• De cliënt de producten niet volgens de gebruiks-
aanwijzing heeft gebruikt.
• De cliënt jonger dan 18 jaar is.
• De cliënt te lange kunstnagels heeft (1/3 tip, 2/3 nagelbed)

10. Beschadiging & diefstal
Nagelstudio Floranails heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Nagelstudio Floranails meldt diefstal altijd bij de politie.

11. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch
binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van nagelstudio Floranails en de behandelende stylist. Nagelstudio Floranails moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal nagelstudio Floranails de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien nagelstudio Floranails en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

12. Nail art
Indien nagelstudio Floranails een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nail art motieven berust bij nagelstudio Floranails. Indien de cliënt de aangebrachte nail art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan nagelstudio Floranails. Nagelstudio Floranails mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen.

13. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien
de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft nagelstudio Floranails het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

14. Roken 
In de salon wordt niet gerookt.

15. Salon 
In de salon is ruimte voor maximaal 2 cliënten. Meer dan 2 cliënten worden niet niet in de salon toegelaten. 

16. Recht 
Op elke overeenkomst tussen nagelstudio Floranails en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.  Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

17. Leeftijd

De minimale leeftijd die Floranails hanteert voor het zetten van kunstnagels (gel of acryl) is 17 jaar. Mits met schriftelijke toestemming tot 18 jaar van een ouder. Voor overige behandelingen onder 17 jaar graag even contact opnemen met Floranails.   

(Kopiëren of publiceren van teksten of afbeeldingen zonder toestemming van de auteur is bij de wet verboden.)